×

ഉപദേശം ..

ഒരിക്കൽ മുല്ലാ നസറുദ്ദീൻ ഒരു പണക്കാരനെ കാണാൻ ചെന്നു.
“എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണം.”
“എന്തിനാണ് ?”
“ഒരു ആനയെ വാങ്ങണം”
“കയ്യില്‍ പണമില്ലെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആനയെ പോറ്റാൻ കഴിയില്ല.”
മുല്ല പറഞ്ഞു. “ഞാന്‍ വന്നത് പണത്തിനാണ്, ഉപദേശത്തിനല്ല…”


Join the discussion!