×

വര ചെറുതാക്കാമോ.. ?

ഒരിക്കല്‍ തന്റെ കൊട്ടാര സദസ്സിലെ ആള്‍ ക്കാരുടെ ബുദ്ധി പരീക്ഷിക്കാന്‍ അക്ബര്‍ നിലത്തൊരു വര വരച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു
“ഞാൻ വരച്ച വരയില്‍ തൊടാതെ ഈ വര ചെറുതാക്കാന്‍ നിങ്ങളെ ഞാന്‍ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു.”

സദസ്യര്‍ എല്ലാവരും അമ്പരന്നു.. ഓരോരുത്തരായി തോല്‍വി സമ്മതിച്ചു പിൻവാങ്ങി. അവസാനം ബീര്‍ബലിന്റെ ഊഴമായി. അയാള്‍ ഒരു ചോക്കെടുത്തു അക്ബര്‍ വരച്ച വരയേക്കാള്‍ നീളമുള്ള മറ്റൊരു വര വരച്ചു. അക്ബര്‍ ബീര്‍ബലിന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അനുമോദിച്ചു…!!


Join the discussion!